Programe de formare și dezvoltare în domeniul Securității Cibernetice Admitere USV - începând din 2022Este disponibil pentru înscrieri programul de master: Securitate cibernetică

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava susține și pune la dispoziție resurse de pregătire și perfecționare în domeniul securității cibernetice pe mai multe niveluri:

- program de nivel masterat - Securitate cibernetică,

- cursuri postuniversitare în domeniul securității informaționale

- cursuri de perfecționare în domeniul dezvoltării și asigurării securității comunicațiilor prin intermediul mai multor acorduri academice cu diverși furnizori de resurse educaționale.

Programul de master – Securitate cibernetică

Master – Securitate cibernetică

Programul de studii de masterat profesional SECURITATE CIBERNETICĂ în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informațional

Are la bază analizele realizate de către specialiștii Universității Ștefan cel Mare din Suceava privind nevoile actuale ale societății contemporane, legate de necesitatea dezvoltării competentelor profesionale privind identificarea riscurilor, detectarea vulnerabilităților și evaluarea sistemelor informatice, și a abilităților practice de securizare a sistemelor informatice, insuficient dezvoltate.

Aceste analize ținând cont de evoluția amenințărilor cibernetice în spațiul cibernetic național și internațional.

Programul este coordonat în cadrul Departamentului de CALCULATOARE, ELECTRONICĂ și AUTOMATICĂ, al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Mai mult, direcția de studiu se încadrează în politica generală a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, de formare de specialiști cu pregătire superioară într-un domeniu de mare actualitate și cu țintă pe termen lung în aria securității cibernetice.

În concordanță cu politica generală a universității, programul pregătește specialiști capabili de a identifica vulnerabilitățile sistemelor informatice, atât pentru protecția datelor, cât și pentru asigurarea unei bune funcționări a infrastructurilor de comunicații, utilizând soluții de ultimă generație pentru managementul și securitatea sistemelor informatice și de comunicații, a bazelor de date și a aplicațiilor.

Asigură pregătirea pe nivelul 7 al Cadrului European al Calificărilor – EQF (ciclul II Bologna – studii de masterat), în principal a studenților absolvenți ai ciclului de licență dintr-o facultate de profil având următoarele domenii de studii de licență: Inginerie electronică telecomunicații și tehnologii informaționale, Calculatoare și tehnologia informației, și Ingineria sistemelor.

Dar, acest program poate fi urmat și de studenți absolvenți ai unor facultăți cu profil tehnic, care se încadrează în domeniul fundamental Științe Inginerești, completând astfel pregătirea de bază a absolvenților unui ciclu de licență.

Securitate cibernetică

Securitate cibernetică – Competențe dezvoltate

Programul de studii de masterat Securitate Cibernetică este orientat preponderent spre formarea și aprofundarea competentelor profesionale/inginerești. Masteratul se bazează pe cunoștințe teoretice și practice și – corespunzător – pe competențe profesionale asimilate, respectiv formate în ciclul de licență. Masteratul asigură:

  • Însușirea de cunoștințe aprofundate și de sinteză în domeniu și în specialitate;
  • Formarea de competențe care să permită absolvenților abordarea problemelor de concepție și de proiectare avansată pentru procese și sisteme tehnice complexe, să efectueze studii comparative de soluții tehnice, să aibă noțiuni de optimizare, să efectueze studii de impact tehnic și de impact asupra mediului specific.
  • Însușirea tehnicilor de operare a aparaturii profesionale specifice.
  • Utilizarea unor softuri profesionale specifice.

Competențe Profesionale

C1.         Operarea cu fundamente tehnice și științifice în tehnologia informației și comunicațiilor, orientate cu precădere către aria Securității Cibernetice

C2.         Utilizarea și administrarea sistemelor și rețelelor de comunicații și calculatoare

C3.         Analiza, modelarea şi rezolvarea problemelor real complexe, ce implică soluţii specifice reţelelor de comunicaţii şi calculatoare

C4.         Însușirea tehnicilor de operare și utilizare a aparaturii și aplicațiilor profesionale specifice ariei Securității Cibernetice

C5.         Identificarea și combaterea riscurilor și pericolelor privind expunerea sistemelor informatice la atacuri cibernetice

C6.         Soluționarea incidentelor de securitate folosind instrumente specifice, proiectarea și dezvoltarea de instrumente și aplicații specifice securității cibernetice

Competențe Transversale

CT1.       Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și independență profesională individual sau în grup;

CT2.       Managementul proiectelor complexe și utilizarea a diverse moduri  de comunicare scrisă și orală;

CT3.       Cunoașterea problemelor contemporane și recunoașterea nevoii de formare continuă;

 

 

Securitate cibernetică – Baza materială

Un mediu cibernetic securizat necesită o forță de muncă înalt calificată, dar și un proces continuu de învățare. Cu toate acestea, la nivel mondial se constată atât o lipsă acută a specialiștilor, cât și o informare insuficientă în ceea ce privește securitatea cibernetică, iar aceste carențe nu pot însemna decât argumente puternice pentru adaptarea sistemului educațional la contextul actual.

În primul rând, este necesar ca metodele de predare să corespundă cerințelor pieței de muncă din industria IT. Acest lucru presupune ca elevii și studenții să fie instruiți într-un mediu în care să dobândească abilități tehnice, prin participarea la laboratoare de tipul hands-on care să le permită simularea unor scenarii posibile în viața reală. În al doilea rând, predarea materiilor de specialitate trebuie să aibă la bază o programă educațională cu o componentă practică capabilă să asigure cele mai bune condiții pentru formarea profesioniștilor în securitate cibernetică.

Activitățile specifice se desfășoară în spațiile Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

Așadar, Infrastructura principală disponibilă pentru dezvoltarea disciplinelor existente în planul de învățământ și implicit pentru efectuarea unor stagii de practică este reprezentată în principal de următoarele laboratoare de cercetare coordonate de Departamentul de Calculatoare, Electronică și Automatică, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, USV:

(a) Laboratorul pentru cercetări în Ingineria Comunicațiilor și Securitatea Informațiilor (Communication Engineering and Information Security Research Laboratory) (http://erris.gov.ro/ComEngInfSec-ResLab). Acest laborator este echipat cu tehnologie modernă și echipament performant dedicat practicii și cercetării în domeniul rețelelor de comunicații și calculatoare. O lisă detaliată a dotărilor și echipamentelor existente, se poate consulta accesând descrierea extinsă de pe ERRIS (http://erris.gov.ro/ComEngInfSec-ResLab ) și http://www.eed.usv.ro/commeng /.

(b) Laboratoarele din cadrul Centrului integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Integrated Center for research, development and innovation in Advanced Materials, Nanotechnologies, and Distributed Systems for fabrication and control – MANSiD). O lisă detaliată a dotărilor și echipamentelor existente, se poate consulta accesând descrierea extinsă de pe ERRIS (http://erris.gov.ro/Centru-integrat-de-cercetare) și http://mansid.usv.ro/.

ÎNSCRIERI

Admitere USV – adimiterea pentru anul acesta s-a incheiat cu succes,

o grupa de studiu își desfășoară activitatea

Te așteptăm să ni te alături anul viitor!

Admitere (usv.ro)